Millor preu Garantit!
Adults:
Ofertes Especials
Gaudeix de la nostra millor selecció d’ofertes

Avís legal

Condicions Legals

En compliment del que preveu l'article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSI-CE), s'informa que www.pinsplatja.com és un domini titular de l'empresa Apartaments Pins Platja, (....), amb domicili social a ... i amb correu electrònic info@pinsplatja.com. Inscrita en el registre mercantil de .....  

Protecció de dades (LOPD) 

1.- Política de privacitat 

Apartaments Pins Platja, informa als usuaris del lloc web sobre la seva política respecte del tractament i protecció de les dades de caràcter personal dels usuaris i clients que puguin ser recollides per la navegació o contractació de serveis a través del seu lloc web. 

En aquest sentit, Apartaments Pins Platja, garanteix el compliment de la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, reflectida en la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i al Reial Decret 1720 / 2007, de 21 desembre, pel qual s'aprova el Reglament de Desenvolupament de la LOPD. 

L'ús d'aquest web implica l'acceptació d'aquesta política de privacitat. 

 

2.Recollidafinalitat i tractament de dades 

Apartaments Pins Platja, té el deure d'informar els usuaris del seu lloc web sobre la recollida de dades de caràcter personal que es poden dur a terme sigui mitjançant l'enviament de correu electrònic o a lemplenar els formularis inclosos en el lloc web. En aquest sentitApartaments Pins Platja, serà considerada com a responsable de les dades demanades mitjançant els mitjans anteriorment descrits. 

Al seu torn Apartaments Pins Platja, informa als usuaris que la finalitat del tractament de les dades demanades contempla: l'atenció de sol·licituds realitzades pels usuaris, la inclusió en l'agenda de contactes, la prestació de serveis, la gestió de la relació comercial i altres finalitats. 

Les operacions, gestions i procediments tècnics que es realitzin de forma automatitzada o no automatitzada i que possibilitin la recollida, l'emmagatzematge, la modificació, la transferència i altres accions sobre dades de caràcter personal, tenen la consideració de tractament de dades personals. 

Totes les dades personals, que siguin recollides a través de la pàgina web dApartaments Pins Platja i per tant tingui la consideració de tractament de dades de caràcter personal, seran incorporades en un fitxer declarat davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades per Apartaments Pins Platja. 

   

3.Comunicació d’informació a tercers 

Apartaments Pins Platja, informa als usuaris que les seves dades personals no seran cedides a terceres organitzacionsamb l'excepció que la cessió de dades estigui emparada en una obligació legal o quan la prestació d'un servei impliqui la necessitat d'una relació contractual amb un encarregat de tractament. En aquest últim cas, només es durà a terme la cessió de dades a un tercer quan Apartaments Pins Platja disposi del consentiment exprés de l'usuari. 

 

4.-Drets dels usuaris  

La Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal concedeix a les persones interessades la possibilitat d'exercir una sèrie de drets relacionats amb el tractament de les seves dades personals. 

En la mesura que les dades de l'usuari són objecte de tractament per part d'Apartaments Pins Platja, els usuaris podran exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició d'acord amb el que preveu la normativa legal vigent en matèria de protecció de dades personals. 

Per fer ús de l'exercici d'aquests drets, l'usuari haurà de dirigir-se mitjançant comunicació escrita, aportant documentació que acrediti la seva identitat (DNI o passaport), a la següent adreça: Apartaments Pins Platja,, .... La comunicació ha de reflectir la següent informació: Nom i cognoms de l'usuari, la petició de sol·licitud, el domicili i les dades acreditatius. 

L'exercici de drets haurà de ser realitzat pel propi usuari. Això no obstant, podran ser executats per una persona autoritzada com a representant legal de l'autoritzat. En aquest cas, s'haurà d'aportar la documentació que acrediti aquesta representació de la persona interessada.  

Pins Platja Apartamentos

TANQUEM EL 09 d'OCTUBRE DE 2022